PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO Z 27-04-2024

PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW PZD w ROD „CYBINKA „

w Poznaniu odbytego w dniu 27 KWIETNIA 2024 roku

W dniu 27 kwietnia 2024 roku w Domu Działkowca ROD „CYBINKA „ w Poznaniu ul. Pusta 16 a odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze . W pierwszym terminie tj o godz 11:00 z powodu braku wymaganej liczby członków 196 działkowców uprawnionych do udziału w zebraniu obecnych 21 osób. W związku z brakiem wymaganej liczby członków zebranie zostało przesunięte na drugi termin tj. – 11.30 . Otwarcia zebrania w drugim terminie dokonała Pani Prezes Zarządu ROD Cybinka Pani Dorota Nowacka, powitała przedstawiciela OZ PZD w Poznaniu Panią Dyrektor Biura OZ PZD – mgr Agatę Wróbel oraz wszystkich przybyłych na na Walne Zebranie. Następnie został odśpiewany Hymn Działkowców .

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pani prezes zaproponowała Pana Sebastiana Kowalika , który wyraził zgodę . Kandydatura ta została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie .

Przewodniczący Zebrania Pan Sebastian Kowalik podziękował za zaufanie i przystąpił do realizacji przebiegu zebrania .

Przewodniczący Walnego Zebrania zaproponował skład Prezydium Zebrania w skład zaproponowano Pana Wacława Wójcika wice przewodniczącego zebrania oraz protokolanta zebrania Grażynę Kucharską wybrane osoby wyraziły zgodę . Skład prezydium został poddany głosowaniu ,został przyjęty jednogłośnie .

Przystąpiono następnie w drodze głosowania do zatwierdzenia porządku obrad i regulaminu Walnego Zabrania Sprawozdawczo – Wyborczego . Porządek obrad oraz regulamin został przyjęty jednogłośne .

Przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji . Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące kandydatury : Maciej Nowaczyk, Beata Łukaszewska, Marzena Łukaszczyk , innych kandydatur nie zgłoszono . Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Mandatowej na czas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego . W głosowaniu przyjęto proponowany skład z jednym głosem wstrzymującym się .

Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w następujący sposób :

 • Maciej Nowaczyk – Przewodniczący
 • Beata Łukaszewska – Sekretarz
 • Marzena Łukaszczyk – Członek

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujące kandydatury :

Andrzej Nowak , Bożena Andrysiak , Damian Matuszak . Innych kandydatur nie zgłoszono . Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Uchwał i Wniosków na czas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego . W głosowaniu przyjęto skład Komisji Uchwał i Wniosków z jednym głosem sprzeciwu.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w następujący sposób:

 • Andrzej Nowak – Przewodniczący
 • Bożena Andrysiak – Sekretarz
 • Damian Matuszak – Członek

Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury :

Anna Michalik Matuszak, Anna Biniaszewska, Zbigniew Andrysiak. Innych kandydatur nie zgłoszono . Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Komisji Wyborczej na czas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego .W głosowaniu przyjęto skład Komisji z jednym głosem wstrzymującym się oraz 2 głosach sprzeciwu .

Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w następujący sposób :

 • Anna Michalik Matuszak – Przewodnicząca
 • Anna Biniaszewska – Sekretarz
 • Zbigniew Andrysiak – Członek

Pani Prezes Dorota Nowacka przedstawiła Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu ROD Cybinka z działalności za rok 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za kadencję 2019 -2023 r .oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2023 omawiając sprawozdania :

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Fundusz z działalności statutowej
 • Fundusz Rozwoju
 • Fundusz Oświatowy

Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji za rok 2023 oraz za kadencję 2019-2023 r.

Pani przewodnicząca Komisji Marzena Klip przedstawiła również ocenę działalności Zarządu ROD za 2023 r. oraz za kadencję 2019 -2023 wraz z oceną i wnioskami. Komisja Rewizyjna oceniła prace Zarządu jako dobrą i wnioskuje o przyjęcie sprawozdań merytorycznego oraz finansowego i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi .

Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego ROD CYBINKA odczytał przewodniczący Komisji Pan Maciej Nowaczyk . Na 196 członków zwyczajnych PZD w ROD w zebraniu uczestniczyło 50 członków,co stanowi 25,51 %.

to oznacza,że zgodnie z § 61 ust 2 statutu PZD walne zebranie jest prawomocne w drugim terminie .

Przewodniczący zebrania Pan Sebastian Kowalik poprosił Panią Prezes o przedstawienie Projektu programu działania Zarządu na kadencje 2024 –2028 , planu pracy na 2024 rok

Pani prezes przedstawiła również projekt opłat ogrodowych na 2024 rok ,kształtować się one będą : – opłata ogrodowa 2,17 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowanej działki

– składka członkowska 6,00 zł od działki

– opłat za wywóz śmieci 240,00 zł od działki

– opłata za wodę 4,00 zł za m 3

Pani Dorota Nowacka Prezes ROD przedstawiła następnie preliminarze finansowe na rok 2024 z funduszy:

 • Funduszu statutowego
 • Funduszu rozwoju
 • Fundusz oświatowego

Ocenę preliminarzy przedstawiła Pani Marzena Klip przewodnicząca Komisji Rewizyjnej .

Komisja Rewizyjna ROD Cybinka ocenia preliminarze finansowe na rok 2024 obejmujące działalność statutową ROD ,Fundusz Rozwoju i Fundusz Oświatowy jako realny do wykonania .

Pan przewodniczący zebrania zaprosił wszystkich działkowiczów do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz projektami planu pracy i preliminarzami.

Czas wystąpienia w dyskusji wyznaczył na 3 minuty .

 • Pierwszy zadał pytanie Pan Paweł Wieczorek w sprawie wydatków z funduszu oświatowego. Pani Prezes udzieliła odpowiedzi wyjaśniając wątpliwości .
 • Następne pytanie zadał Pan z działki Nr 86 w sprawie ogrodzenia fortu . Odpowiedzi na zadane pytanie udzielił Pan Maciej Nowaczyk oraz Pani Dorota Nowacka .Zarząd sprawę ogrodzenia zgłaszał pisemnie do ZKZL ,którego własnością jest obiekt . W odpowiedzi – ZKZL nie posiada środków na remont płotu.
 • Głos zabrała również Pani Danuta Woźniak Działka Nr 36 – pytanie nie był związane z tematem dyskusji i został przeniesione na dyskusje jako sprawy różne .

Po wyczerpaniu pytań przez działkowców o głos poprosiła Pani Dyrektor Biura OZ PZD

mgr Agata Wróbel . Pani Dyrektor przedstawiła sprawę zmian przepisów dotyczących planowania przestrzennego. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczący tzw. stref planistycznych .Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin. Nowa ustawa wymaga by do końca 2025 roku wszystkie gminy uchwaliły tzw plany ogólne w których tereny gmin zostaną podzielone na tzw strefy funkcjonalne. Ustawa uprowadza 13 rodzajów stref ,ale szczegółowe określenie ,co może być wprowadzone do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w danej strefie,określi rozporządzenie . PZD apeluje o korektę projektu i wystąpił do ministra kierującego resortem przygotowującym dokument o radykalne zwiększenie liczby stref funkcjonalnych, w których dopuszczalne będzie wprowadzanie ROD do planów miejscowych . Z całego kraju do ministerstwa skierowano już kilka wystąpień w tej sprawie . Swoje stanowiska wysłały również Zarządy PZD ,ROD oraz mogą wysyłać również działkowcy indywidualnie . Im więcej będzie wystąpień w w/w sprawie może odniesie to lepszy skutek . Pani dyrektor podziękowała również za współpracę z ustępującym Zarządem .

Po wystąpieniu Pani Dyrektor Pan Sebastian Kowalik poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie sprawozdania i przedstawienie projektów uchwał i przeprowadzenie głosowania w sprawach :

 • Uchwała Nr 1 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w roku 2023 za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 2 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji 2019-2024 za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 3 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za rok 2023 za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 4 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 5 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 6 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji 2019 -2024 za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 7 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego w sprawie planu pracy na rok 2024 rok i programu działania na kadencję 2024 -2028 za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 8 /2024 w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD Cybinka . za przyjęciem : 50 głosów przeciw: 0 głos wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 9 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2024 rok za przyjęciem : 49 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 1 głos
 • Uchwała Nr 10 /2024Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz odpadów z terenu ROD w 2024 roku za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Wniosek Zarządu wraz z Uchwałą Nr 11 /2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego PN: Wymiana linii kablowej energetycznej ( wewnętrzna linia zasilająca ) wraz z układami pomiarów energii elektrycznej Etap III
 • za przyjęciem : 50 głosy przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 12 /2024 w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok Za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 13 /2024 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD Za przyjęciem : 50 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 0 głosów
 • Uchwała Nr 14 /2024 w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD – kandydaci do Zarządu ROD „CYBINKA „ na kadencje 2024-2028 Zbigniew Andrysiak , Maciej Nowaczyk, Łukaszewska Beata, Tomasz Roszak, Grażyna Kucharska Za przyjęciem : 44 głosy przeciw : 1 głos wstrzymujące : 5 głosów kandydaci do Komisji Rewizyjnej ROD „CYBINKA „ na kadencje 2024- 2028 Dominika Sypniewska ,Sylwia Szymczak, Michał Stachowski Za przyjęciem : 46głosy przeciw : 1 głos wstrzymujące : 3głosy

Kandydatna delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

Zbigniew Andrysiak

Za przyjęciem : 49 głosów przeciw : 0 głosów wstrzymujące : 1 głos

Do Komisji Uchwał i Wniosków został złożony wniosek dotyczący : wprowadzenia opłaty rocznej na rzecz ogrodu od działkowców korzystających z wjazdu samochodami na teren użytkowanej działki .Proponowana opłata : 1. 120 zł rocznie od każdego pojazdu osobowego będącego w użytkowaniu działkowca

2. 200 zł rocznie od każdego pojazdu dostawczego – do 3,5 tony będącego w użytkowaniu

działkowca .

3. 300 zł rocznie od każdego pojazdu ciężarowego – powyżej 3,5 tony – lub pojazdu

specjalistycznego , będącego w użytkowaniu działkowca .

Zgromadzone w ten sposób środki można by było przeznaczyć na wyeliminowanie

obecnego stanu nawierzchni .Obecnie brak wystarczających środków finansowych ogrodu powoduje ,że od kilku lat zarząd nie ma możliwości przeprowadzenia nawet doraźnej naprawy ciągów komunikacyjnych . Dlatego zasadnym jest wprowadzenie tych opłat,dzięki którym możliwe będzie bardziej skuteczne działanie zarządu dla poprawy i wyeliminowania

obecnego stanu nawierzchni .

Wyjaśnienia w sprawie złożonego wniosku udzieliła Pani Dyrektor. Nie ma możliwości aby pobierać od wszystkich działkowców opłaty wskazane we wniosku . Naprawa infrastruktury ogrodowej winna być pokrywana z opłaty ogrodowej, którą działkowcy opłacają co roku zgodnie z podjętą uchwałą na walnym zebraniu . Nowy zarząd może przedyskutować sprawę opłat i podjąć decyzje zgodnie z prawem.

Powyższy wniosek został przegłosowany

Za przyjęciem : 2 głosy przeciw : 40 głosów wstrzymujące : 8 głosów

Następnie Pan Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego ogłosił 15 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się nowego zarządu .

Po wznowieniu obrad ogłoszony został skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencje 2024 -2028

Skład Zarządu ROD „CYBINKA”

1. Zbigniew Andrysiak – Prezes

2. Tomasz Roszak – Wice -Prezes

3. Maciej Nowaczyk – Skarbnik

4. Beata Łukaszewska – sekretarz

5. Grażyna Kucharska – członek

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „ CYBINKA „

1. Dominika Sypniewska – Przewodnicząca

2. Sylwia Szymczak – Zastępca Przewodniczącej

3. Michał Stachowski – Członek

Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

1. Zbigniew Andrysiak

Po ogłoszeniu nowego składu Zarządu ROD ,Komisji Rewizyjnej ROD Pan przewodniczący zebrania Sebastian Kowalik zaproponował następny punkt zebrania czyli sprawy różne .

Zabrał głos Pan Dariusz Łuczak – sprawa o którą zapytał dotyczyła instalacji prądu na działkach . Pan Łuczak twierdzi że przez niektóre działki na naszym ogrodzie kable przechodzą przez działki .Pytanie brzmiało jak zostanie usunięta awaria jak się taka wydarzy . Sprawa zostanie rozwiązana przez nowy Zarząd w porozumieniu z firmą która modernizuje linie energetyczną na ROD.

Następnie głos zabrała Pani Danuta Woźniak Działka Nr 36 . Pani Woźniak twierdzi, że rury od wody są za płytko położone na alejkach i za awarie nie powinni odpowiadać i kosztów ponosić wszyscy działkowcy, tylko ci którzy korzystają z samochodów .

Drugi problem który zgłosiła Pani Wożniak to, że działkowcy od 1977 roku ciągle niszczą jej ogrodzenie działki .

Sprawami które zgłosiła Pani Woźniak rozstrzygnie nowy Zarząd

Po wyczerpaniu porządku obrad i brakiem pytań Pan Przewodniczący Zebrania Sebastian Kowalik podziękował wszystkim za przybycie i zakończył zebranie.

Na tym protokół zakończono i podpisano .

…………………………………….. ……………………………………..

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Poznań , dnia 27.04.2024 r.